Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΡΙΜΜΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
dc.contributor.author ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
dc.date.accessioned 2019-01-11T09:01:30Z
dc.date.available 2019-01-11T09:01:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7320
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη διεθνών λιστών ψευδολέξεων με στόχο τη δημιουργία μιας υπερουδικής πολυγλωσσικής δοκιμασίας αναγνώρισης της ομιλίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας και παρατίθεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον κλάδο της ομιλητικής ακοομετρίας και ειδικότερα με τις δοκιμασίες αναγνώρισης ομιλίας. Ακολούθως περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης των λιστών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο έγιναν: η επιλογή των γλωσσών, η επιλογή των κοινών φωνημάτων των γλωσσών αυτών, η δημιουργία των ψευδολέξεων, η ανάπτυξη των λιστών. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα και γίνεται συζήτηση πάνω στα συμπεράσματα που προέκυψαν. Επιλέχθηκαν οι γλώσσες με το μεγαλύτερο ποσοστό ομιλητών παγκοσμίως. Εντοπίστηκαν τα φωνήματα που εμφανίζονται από κοινού σε αυτές τις γλώσσες και δημιουργήθηκαν με αυτά ψευδολέξεις τύπου CVC. Δόθηκε προσοχή στην φωνημική ισορροπία και ανομοιότητα των πέντε λιστών που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια. Κάθε λίστα περιλαμβάνει πενήντα ψευδολέξεις. Ως αποτέλεσμα αναπτύχθηκαν πέντε λίστες, κάθε μια από τις οποίες περιέχει πενήντα μονοσυλλαβικούς συνδυασμούς ανοιχτού τύπου και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πολυγλωσσικής υπερουδικής δοκιμασίας ομιλητικής ακοομετρίας. Η συγκεκριμένη υπερουδική δοκιμασία θα μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από το αν ο εξεταστής και ο ασθενής μιλούν την ίδια γλώσσα και θα μπορεί να φανεί χρήσιμη στην εύρεση κατάλληλου ακουστικού βοηθήματος σε περιπτώσεις βαρηκοΐας, στην ανίχνευση διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας αλλά και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων ακοής. Ακόμα, οι συγκεκριμένες λίστες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανίχνευση των φωνητικών διαφορών μεταξύ των ομιλητών διαφορετικών γλωσσών. Ως επόμενο βήμα προτείνεται η ηχογράφηση και η χορήγηση του υλικού προς πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του.  el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ψευδολέξεις el
dc.subject Υπερουδική ομιλία el
dc.title Ανάπτυξη διεθνών λιστών λέξεων el
dc.title.alternative Development of international word lists el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου