Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

O ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λαμπροπούλου, Σοφία
dc.contributor.author Μπερλέμη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2022-07-08T07:40:26Z
dc.date.available 2022-07-08T07:40:26Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10419
dc.description.abstract Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συστηματική διερεύνηση της βι-βλιογραφίας σε ότι αφορά τις επιδράσεις της επαναλαμβανόμενης διακρανιακής μα-γνητικής διέγερσης (rTMS) στην κινητικότητα και στη λειτουργικότητα του άνω άκρου σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ). Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την περίοδο από Ιανουάριο του 2007 έως και Οκτώβριο του 2021 στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Web of Science και Medline. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν τυχαιο-ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (RCTs) που διερευνουσαν την αποτελεσματικότητα του rTMS (ως μονοθεραπεία ή και συνδυαστικά με προγράμματα αποκατάστασης του άνω άκρου) στη βελτίωση της λειτουργικής και κινητικής δεξιότητας του άνω άκρου σε ενήλικες ασθενείς με ΑΕΕ έως ενός έτους από την έναρξη του επεισοδίου. Τα δε-δομενα εξείχθησαν ως προς τα μετρα έκβασης: μυική δύναμη (Δύναμη Λαβής-ΔΛ), μυικό τόνο (Motor Assessment Scale-MAS), κινητικότητα (Fugl–Meyer Assessment Scale-FMA, Action Research Arm Test-ARAT, Wolf Motor Function Test-WMFT), λειτουργικότητα σε καθημερινές δραστηριότητες (Functional Ambulation Scale-FAS, Barthel Index-BI, Functional Independence Measure -FIM), δεξιότητα της άκρας χεί-ρας (Box and Block Test -BBT, Pardue Pegboard Test-PPT, Finger tapping test -FT), ποιότητα ζωής και σοβαρότητα ΑΕΕ (Brunnstrom Stages-BRS, Modified Rank Score-Mrs, National Institutes of Health Stroke Scale-NIHSS), κι αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους κριτές. Η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών ολοκληρωθηκε με βάσει τα κριτήρια Pedro και το επίπεδο ερευνητικών αποδείξεων με το σύστημα κατάταξης κατά Best Evidence Synthesis αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση κατέληξε σε δέκα (10) τυχαιοποιημένες κλινικές με-λέτες (n=617). Ισχυρές αποδείξεις βρέθηκαν για την αποτελεσματικότητα του rTMS υψηλής, χαμηλής συχνότητας αλλά και συνδυασμού τους στη μυϊκή δύναμη, στο μυϊ-κό τόνο, στην κινητικότητα, στη δεξιότητα της άκρας χείρας, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στην ποιότητα ζωής. Ασαφή ήταν τα ευρήματα για το αν η πα-ρέμβαης με rTMS είναι ανώτερη των συμβατικών προγραμμάτων απαοκατάστασης. Συμπεράσματα: Οι θετικές επιδράσεις τόσο χαμηλής όσο και υψηλής συχνότητας rTMS είναι εμφανείς στην κινητικότητα και στη λειτουργικότητα του άνω άκρου. Ω-στόσο περαιτέρω μελέτες υψηλής ποιότητας απαιτούνται για να διερευνηθούν οι μα-κροπρόθεσμες επιδράσεις του και να διασαφηνιστεί αν υπερέχει των συμβατικών μορφών αποκατάστασης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.subject ημιπληγία el
dc.subject άνω άκρο el
dc.subject βραχίονας el
dc.subject λειτουργική el
dc.subject κινητικότητα el
dc.subject επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση el
dc.title O ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου