Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μέθοδοι χημειοθεραπείας στις υδατοκαλλιέργειες

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πούλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
dc.date.accessioned 2021-02-18T11:35:12Z
dc.date.available 2021-02-18T11:35:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8976
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχειρείται η ανάλυση της χημειοθεραπείας στις υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυοκαλλιέργειες. Με σκοπό να αναλυθεί πλήρως το θέμα προέκυψε εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση, σε διάφορες επιστημονικές πηγές και άρθρα, όπως τα Pubmed, Elsevier, Wiley, Springer κλπ. Τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, αναλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή των κεφαλαίων. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της εφαρμογής της χημειοθεραπείας σε σύγχρονες υδατοκαλλιέργειες, και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην αντιβακτηριακή χημειοθεραπεία αλλά και στην αντίσταση των παθογόνων σε αυτή και σε τρόπους αντιμετώπισής της. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι μέθοδοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, και συγκεκριμένα η μέθοδος Kirby – Bauer ή αντιβιόγραμμα, ο Προσδιορισμός Ελαχίστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης ή MIC, τα Έτοιμα Συστήματα Ελέγχου Ευαισθησίας, το Σύστημα Δια Χειρός: E-Test (Ab Biodisk), τα Ημιαυτοματοποιημένα Συστήματα, το Σύστημα Phoenix (BD Diagnostics Systems) και το Microscan WalkAway σύστημα (Dade Behring). . Στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουμε την χρήση των αναισθητικών και κάποια ενδεικτικά αναισθητικά . Στο πέμπτο κεφάλαιο εξηγώ τι γίνεται με τα παράσιτα και ποια αντιπαρασιτικά υπάρχουν. Και τέλος στο έκτο κεφάλαιο αναφέρω παραδείγματα νοσημάτων που εμφανίζονται στις υδατοκαλλιέργειες και οι τρόποι ίασή τους . Ευελπιστώ η παρούσα εργασία, να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο σε μελλοντικούς μελετητές και βάση για περεταίρω διερεύνηση του θέματος. ABSTRACT In the present thesis, the analysis of chemotherapy in aquaculture or aquaculture is attempted. In order to fully analyze the subject, an extensive bibliographic review was produced, in various scientific sources and articles, such as Pubmed, Elsevier, Wiley, Springer, etc. The articles were collected, evaluated, analyzed and used for writing the chapters. In the first chapter analyzes the application of chemotherapy to modern aquaculture, specifically referring to antibacterial chemotherapy but also to the resistance of pathogens to it and ways to deal with it. In the third chapter, antibiotic susceptibility testing methods are analyzed, namely the Kirby-Bauer method or antibiogram, Minimum Inhibitory Concentration Determination or MIC, Prepared Sensitivity Control Systems, Handheld System: E-Test (Ab Biod) Semi-automated Systems, the Phoenix System (BD Diagnostics Systems) and the Microscan WalkAway System (Dade Behring). In the fourth chapter we see the use of anesthetics and some indicative anesthetics. In the fifth chapter I explain what happens to pests and what antiparasites exist and finally in the sixth chapter I give examples of diseases that occur in aquaculture and how they are treated. I hope this thesis will serve as a useful guide for future scholars and a basis for further exploration of the subject. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ιχθυοκαλλιέργεια el
dc.subject Μικροοργανισμοί el
dc.subject Υδατοκαλλιέργεια el
dc.subject Χημειοθεραπεία el
dc.title Μέθοδοι χημειοθεραπείας στις υδατοκαλλιέργειες el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου