Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κατσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.author ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
dc.date.accessioned 2021-03-31T08:37:56Z
dc.date.available 2021-03-31T08:37:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9041
dc.description.abstract Οι μονάδες εκτροφής ιχθύων στην χώρα μας, όπως αποτυπώθηκαν από το σύνολο των 2060 δορυφορικών απεικονίσεων, ανέρχονται στις 260, εκ των οποίων οι περισσότερες (203) συγκεντρώνονται σε 7 ομάδες χωρικών συναθροίσεων από το σύνολο των 13, στις περιοχές του Αργοσαρωνικού (39), των Εχινάδων (33), της Σαγιάδας (29), του βόρειου Ευβοϊκού (28), του Αμβρακικού (25), της Αργολίδας (25) και του νότιου Ευβοϊκού (24). Η συνολική παραγωγή των μονάδων για το έτος 2017 όπως αποτυπώνεται από το μέγεθος των εγκαταστάσεων για το 50% της δυναμικότητάς τους, ανέρχεται σε 130.651 τόνους συνολικά (78390.6 τόνοι τσιπούρας και 52260.0 τόνοι λαβράκι) με την περιοχή του Αργοσαρωνικού και των Εχινάδων να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη παραγωγή με 22591.5 και 17866.8 τόνους αντίστοιχα. Τα απόβλητα των μονάδων τα οποία προέρχονται από τα περιττώματα και τα υπολείμματα της τροφής και αφορούν το ολικό απορριπτόμενο άζωτο και φώσφορο του κύκλου εκτροφής 2017 ανήλθαν σε 14435.4 και 2510.0 τόνους αντίστοιχα. Η χαρτογράφηση των δυνητικών ζωνών επίδρασης (ΔΖΕ) των ιχθυομονάδων στο περιβάλλον αποτυπώνει τις περιοχές των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ζώνες έως τα 500 μέτρα παρουσιάζουν την χωροθέτηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι οποίες συνενώνουν 115 περιοχές και καταλαμβάνουν 191.6 km2 θαλάσσιας έκτασης. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σημειώνονται έως και την ζώνη των 1000 μέτρων η οποία συνενώνει 88 περιοχές καλύπτοντας έκταση 469,8 km2. Η επικοινωνία δε των ιχθυομονάδων διαμέσου των μετακινήσεων της άγριας ιχθυοπανίδας αποτυπώνεται από την ζώνη των 3000 μέτρων παρουσιάζοντας συνένωση σε 61 περιοχές καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 2232.8 km2. Οι περιοχές των συνενώσεων των (ΔΖΕ) φανερώνουν τον σχηματισμό ενιαίων διαδρόμων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μονάδων εκτροφής οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό και σε συνδυασμό με τις υδροδυναμικές συνθήκες για την διασφάλιση της καλής κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος. ABSTRACT Assessment of the environmental impacts of aquaculture in Greece Fish farms as recorded in 2060 satellite images during 2017, amount to 260, most of them (203) concentrated in 7 geospatial groups out of 13, in the regions of Argosaronic (39), Echinades (33), Sayiades (29), North Evia (28), Amvrakikos (25), Argolida (25) and South Evia (24). Total production, as reflected in the size of fish farms and 50% of their capacity, totalled 130,651 tonnes (78390.6 tonnes of sea bream and 52260.0 tonnes of sea bass) in 2017, with Argosaronic and Echinades geographical groups producing the largest at 22591.5 and 17866.8 tonnes respectively. Wastes from fish’s feces and feed residues as measured in the total discharged nitrogen and phosphorus amounted to 14435.4 and 2510.0 tonnes, respectively. The mapping of the fish zones' potential impact zones (PIZs) records the regions of the impacts in the marine environment. The zones up to 500 meters are in accordance to the current legislation which unite 115 areas and occupy 191.6 km2 of marine area. However, the environmental impacts are up to the 1000-meter zone, which unites 88 areas covering an area of 469.8 km2. The communication of the fish farm units through the movements of the wild fish fauna is illustrated by the 3000m zone presenting a coalescence of 61 regions covering a total area of 2232.8 km2. The PIZ areas indicate the formation of geospatial corridors of the fish farms' environmental impacts which should be taken into account in spatial planning and in conjunction with hydrodynamic conditions to ensure the good condition of the environment preservation. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ιχθυομονάδες el
dc.subject Δορυφορική απεικόνιση el
dc.subject Απόβλητα υδατοκαλλιέργειας el
dc.subject Περιβαλλοντικές επιπτώσεις el
dc.title Περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου