ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Πρόσφατες υποβολές

 • Μπαλόπητα, Φραντζέσκα Α.Μ.16804 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η πτυχιακή εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω έχει να κάνει με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Follie Folli. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε την πορεία της εταιρίας από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ...
 • ΚΟΛΛΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 5934 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-01)
  Παραδοσιακά, ο δυτικός κόσμος έχει συνηθίσει σε σταθερά υψηλά πρότυπα ποιότητας ενέργειας. Παρόλα αυτά, οι διακυμάνσεις που συμβαίνουν στις καθημερινές πηγές τροφοδοσίας προκαλούν Λειτουργικά προβλήματα σε πολλές και ...
 • Νούρη, Αγγελική Α.Μ. 16469; Σιμωτά, Άννα - Γερασιμούλα Α.Μ. 16498 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα αναλυθεί το θέμα της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κέντρα Υγείας. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται η κατάλληλη βιβλιογραφία για την αποσαφήνιση αυτού του ρόλου. Στο πρώτο ...
 • Γεωργαλάς, Στυλιανός, 2097; Κορώνης, Λάμπρος, 2146 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-12)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η Κρυπτογραφία και η εξέλιξη της. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η ιστορική αναφορά της εμφάνισης της κρυπτογραφίας με έμφαση στην σύγχρονη εποχή και στους κώδικες κρυπτογράφησης ...
 • Νικολοπούλου, Αναστασίας , 15216 (2019-12)
  Τα τελευταία χρόνια ο όρος οντολογία έχει διαδοθεί ευρέως στην ερευνητική κοινότητα επειδή υπεισέρχεται στο Σημασιολογικό Ιστό και συμβάλει στην επίτευξη της σ ωστής του λειτουργίας. Οντολογίες υπάρχουν πολλών ειδών, ένα ...
 • Αδαμόπουλος, Παναγιώτης Α.Μ. 14419; Καραντσάβελος, Χρήστος Α.Μ. 14096; Λαβίδας, Χρήστος Α.Μ. 14140 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα εργασία έχοντας ως βασικό στόχο να μελετήσει και να αξιολογήσει τις τέσσερις εταιρείες που επιλέχθηκαν οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, θεώρησε σκόπιμο αρχικά να παρουσιάσει στον αναγνώστη την ...
 • Κακαγή, Θεοδώρα Α.Μ. 16652; Παϊδας, Ευάγγελος Α.Μ. 16662 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές στη φορολογία. Λόγω αυτών των αλλαγών απαιτείται η συνεχής ενημέρωση από τους ειδικούς στη φορολογία, όπως λογιστές και φοροτεχνικούς, η ενημέρωση γίνεται από βιβλία, σεμινάρια και ...
 • Σταυριανού, Ελευθερία Α.Μ. 16284 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Στην εργασία μας αυτή, σκοπό έχει να δείξει τις προστατευόμενες ομάδες πληθυσμού και να θίξει ταυτόχρονα όλα εκείνα τα προβλήματα που τις εμποδίζουν για την κοινωνικοποίησή τους. Βέβαια στη συγκεκριμένη εργασία, μας ...
 • Τοπανέλη, Μαρία Α.Μ. 14337 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Ο δημόσιος νοσοκομειακός τομέας ως υποσύνολο του Ελληνικού συστήματος υγείας υπέστη οικονομικές πιέσεις ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής ύφεσης η οποία έπληξε το κοινωνικό σύστημα της χώρας από το έτος 2009 μέχρι ...
 • Ντόνετς, Αναστασία Α.Μ. 16213 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Σε αυτή την Πτυχιακή Εργασία θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι η διαχείριση των κερδών και με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε αυτή. Θα δούμε με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται το ‘μαγείρεμα’ των ...
 • Φακιόλας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που υλοποιήθηκε. Τα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουν τόσο την ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος όσο και ...
 • ΣΓΟΥΡΔΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 5815 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2019-12)
  Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε το κόνσεπτ των Κοινόχρηστων Οδών, θα δούμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, θα προσπαθήσουμε να δούμε με αντικειμενική ματιά την κριτική που ασκείται σε αυτές και τους λόγους πίσω ...
 • Μακρής, Γεώργιος Α.Μ. 14195 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Το Λειτουργικό σύστημα Ms Windows Server 2012 αναπτύχθηκε από την εταιρεία Microsoft και αποτελεί το λειτουργικό σύστημα ενός διακομιστή όπου μπορεί να προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε ένα ιδιωτικό δίκτυο μιας ...
 • Κιούρκας, Θεοφάνης Α.Μ. 11970 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο διεξαγωγή έρευνας της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στην παράκτια περιοχή της Ζακύνθου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις σε ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής. Στη ...
 • Αφενδράς, Αλέξανδρος Α.Μ. 15046 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η εργασία που ακολουθεί, αναφέρεται στον προγραμματισμό της γλώσσας Python και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στατιστικά και η ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού, αντίστοιχα στο ...
 • Μετεμέτης, Παναγιώτης Α.Μ.16178 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, ενεργούμε με στόχο να συνοψίσουμε μια επισκόπηση της ακαδημαϊκής έρευνας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμοιβές απόδοσης και διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, προκειμένου ...
 • Γούναρης, Αργύριος Α.Μ. 15012; Πετσίνης, Άγγελος Α.Μ. 15147 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Μορφές Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα» και έχει ως στόχο τη μελέτη των δομών ...
 • Διαμαντοπούλου, Βασιλική; Φάκα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα ο: «Αναβαλλόμενος Φόρος σύμφωνα με τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήματος» αναλύεται ως εξής: Αρχικά καταγράφονται εισαγωγικά στοιχεία για τον φόρο και την φορολογία, όπως η φορολογική ...
 • Καζάκου, Ελένη Α.Μ.245; Μήτσο, Γεωργίτσα Α.Μ.147 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η χρήση των laser στην οπτική-οπτομετρία αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη μέθοδο χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικότερα η χρήση των laser στην οφθαλμολογία έχει φέρει μεγάλη επανάσταση στην διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ...
 • Ζήσης, Βλάσιος Α.Μ. 16398; Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Α.Μ.16062 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Ο όρος «πολιτική μερισμάτων» αναφέρεται στην πρακτική που ακολουθεί η διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων πληρωμής μερισμάτων ή, με άλλα λόγια, το μέγεθος και τη συχνότητα του διαμοιρασμού μετρητών κατά την διάρκεια του χρόνου ...

Αναζήτηση στο Καταθετήριο

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου