Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος της λήψης ιστορικού στον εντοπισμό της φύσεως της οσφυαλγίας & των επιμέρους κλινικών προβλημάτων: Μια διερευνητική μελέτη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Ζήση, Δήμητρα
dc.date.accessioned 2016-12-23T10:33:41Z
dc.date.available 2016-12-23T10:33:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4281
dc.description.abstract Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού είναι η διαδικασία μάθησης ή εντοπισμού μέσω ερωτήσε-ων, των συμβάντων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη πάθηση ή ένα σύνδρομο. Είναι μια ευκαιρία για τον ασθενή να περιγράψει τι ακριβώς συνέβη, τι νιώθει ή τι βιώνει(Vroomen et.al.1999). Σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης είναι η διερεύνηση της λήψης ιστορικού για τον εντοπισμό και κατά επέκταση για την αξιολόγηση της φύσεως της οσφυαλγίας, των επιμέρους κλινικών προβλημάτων σε πληθυσμό ατόμων με αναφερόμενο πόνο στη οσφύ/ισχίο. Η μελέ-τη επιτυγχάνεται με την χρήση σχεδιασμένης φόρμας αξιολόγησης της οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, κλινικών δοκιμασιών, εξειδικευμένων αυτό-αναφερόμενων ερωτηματο-λογίων προς απάντηση, τα οποία είναι μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα για τον Ελληνικό πληθυσμό και αποσκοπούν στην έγκυρη και αξιόπιστη καταγραφή των χαρακτηριστικών της παθολογίας της οσφυαλγίας. Η επιλογή του πληθυσμού μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσω τυ-χαιοποιημένου δείγματος γενικού πληθυσμού Ελλήνων πολιτών. Οι ασθενείς που επιλέχθη-καν για τη μελέτη πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μετά από την σχετική ενημέρω-ση και την γραπτή συγκατάθεσή τους συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μέλετη ανέδειξαν ότι από τους 28 Έλληνες, οι 20 ήταν γυναίκες (71,40%) & οι 8 ήταν άνδρες(28,60%) με μέσο όρο ηλικίας τα 36,21±12,95 έτη. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος κυμάνθηκε από 17,59%-37,04%Kg/m2 με μέσο όρο 24,69±4,9,ενώ η φυσική δραστηριότητα των συμμετεχόντων φανέρωσε ότι από τους 28,οι 20(71,40%)δεν ασκούνταν. Οσον αφορά τα μέσα αποκατάστασης ,από τους 28,οι 14(50%)δήλωσαν ότι ακολούθησαν κάποια θεραπεία, η οποία στο μεγαλύτερο ποσο-στό(35,7%)ήταν σε ενέσιμη και δια στόματος αγωγή, ενώ το 3,6% ανέφερε ότι ακολούθησε ασκήσεις,Mc Kenzie,κλασική φυσικοθεραπεία. Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (96,4%)δήλωσε ότι δεν είχε καμία οικονομική α-παίτηση από τον εργασιακό χώρο λόγω της πάθησης. Όσον αφορά την ένταση πόνου στην οσφύ(κλίμακα VAS)ήταν με μέσο όρο 7,64±1,31,ενώ το Keele StarT Back,ως προγνωστικός δείκτης επικινδυνότητας για χρόνια χαμηλή οσφυαλγία είχε μέσο όρο 3,21±2,04. Για την αξιο-λόγηση της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.),χρησιμοποιήθηκαν δύο ερ-γαλεία, το Maine Seattle που είχε μέσο όρο 18,29±2,67 και το SBI για τα συμπτώματα ι-σχιαλγίας που είχε ένα μέσο 11,71±7,72.Οσον αφορά την συμπεριφορά πόνου & ανικανότη-τας, η χρήση του Rοland Morris Disability ανέδειξε μέσο όρο 6,57±4,60,ενώ το εργαλείο Hospilal Anxiety Depression(HAD) Scale έδειξε ότι ο παράγοντας άγχος είχε μέσο όρο 7,36±3,9 και ο παράγοντας κατάθλιψη είχε 4,89±4,3. Για την μέτρηση της σχετιζόμενης για τη υγεία ποιότητας ζωής, το SF-12,ανέδειξε για την φυσική κατάσταση 43,99±9,22 και για την πνευματική 43,83±9,24 αντίστοιχα. Από την στατι-στική ανάλυση, διαπιστώθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale για άγχος και κατάθλιψη p=0.001 & υψηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και SF-12 για ποιότητα ζωής (QoL) p=0.020 & p=0.017.Tέλος, δια-πιστώθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και ROM οσφύος-έλεγχος κάμψης p=0.00. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Ο ρόλος της λήψης ιστορικού στον εντοπισμό της φύσεως της οσφυαλγίας & των επιμέρους κλινικών προβλημάτων: Μια διερευνητική μελέτη el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου