Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ερευνητική μελέτη επίδρασης κοινωνικών, οικονομικών και ενδοοικογενειακών μεταβλητών στην ορθογραφική ικανότητα τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών ηλικίας 8;0- 12;00 ετών με μητρική γλώσσα την ελληνική

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βασιλείου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Αγγελή, Διονυσία
dc.contributor.author Καλασούντα, Ελένη
dc.contributor.author Κατσαμπάνη, Χρυστάλλα
dc.date.accessioned 2017-01-13T09:21:51Z
dc.date.available 2017-01-13T09:21:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4329
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να επιχειρήσει να διερευνήσει την πιθανή επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις έκαστες οικογένειες, στο γραπτό λόγο. Έχει γίνει εμφανές στο παρελθόν από πληθώρα ερευνών, ότι παράγοντες που προσδιορίζουν την οικογένεια των μαθητών, όπως: η σύνθεσή της, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική της θέση, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην σχολική επίδοση των μαθητών, καθώς το οικογενειακό περιβάλλον συντελεί στην πρώιμη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στην πνευματική και ψυχική τους ανάπτυξη και στην εξασφάλιση ενός ευνοϊκότερου μορφωτικού επιπέδου. Επιπλέον, λόγος έχει γίνει για το φύλο των μαθητών και τη σειρά γέννησής τους, καθορίζοντας την βιολογική ανάπτυξη και την ευφυΐα αντίστοιχα, ως αιτίες που ορισμένοι μαθητές υπερτερούν στο σχολείο έναντι άλλων. Στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας, είναι να καταγραφούν στοιχεία που συλλέχθηκαν από 65 ζευγάρια γονέων και 65 φυσιολογικά αναπτυσσόμενους μαθητές, ηλικίας 8 έως 12 ετών, δηλαδή μαθητές που φοιτούν στη Δ', Ε' και ΣΤ' δημοτικού, με μητρική γλώσσα την ελληνική. Ειδικότερα, καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούσαν στην επίδραση των κοινωνικό – οικονομικών και ενδοοικογενειακών παραγόντων στο γραπτό λόγο και συγκεκριμένα στην ορθογραφία. Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν ήρθαν σε αντιπαράθεση και συγκρίθηκαν με άλλες έρευνες, εστιάζοντας στο κατά πόσον επηρεάζεται η γενική σχολική επίδοση των μαθητών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε, παρουσιάστηκε η ύπαρξη επίδρασης της μεταβλητής σειρά γεννήσεως στον τομέα της ορθογραφίας των μαθητών της ΣΤ' δημοτικού, όπως και η επίδραση των προσδοκιών των γονέων στην Δ΄ και Ε´ δημοτικού, με την μεγαλύτερη μέση τιμή να εντοπίζεται στην επιθυμία των γονέων για την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ορθογραφικό σύστημα el
dc.subject Σχολική επίδοση el
dc.subject Γραπτός λόγος el
dc.title Ερευνητική μελέτη επίδρασης κοινωνικών, οικονομικών και ενδοοικογενειακών μεταβλητών στην ορθογραφική ικανότητα τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών ηλικίας 8;0- 12;00 ετών με μητρική γλώσσα την ελληνική el
dc.title.alternative Research study on the impact of social, economic and intrafamilial variables on the orthographic adility of greek typically developing children aged 8;0- 12;0 el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου