Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κίνητρα συμμετοχής και εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων.Η γνώση των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξή τους σε σημαντικό παράγοντα ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
dc.contributor.author ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ
dc.date.accessioned 2018-10-19T08:34:47Z
dc.date.available 2018-10-19T08:34:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6967
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας «Διοίκηση Εκπαίδευσης». Αποτελεί μία έρευνα αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχής, τα εμπόδια μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στη γνώση των νέων τεχνολογιών και πως τελικά οι Τ.Π.Ε. αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα κατά την επιμόρφωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι να εμβαθύνει και να αναπτύξει τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για περαιτέρω εκπαίδευση & γνώση και τους λόγους που δρούν αποτρεπτικά και εμποδίζουν τη μάθησή τους. Βασικός επίσης στόχος της έρευνας είναι να καταδείξει την ανάγκη χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευόμενων απέναντι σε αυτές. Υλικό και μέθοδος: Η μέθοδος συλλογής δεδομένων στηρίχθηκε σε έγκυρα – σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο υιοθετήθηκε από τα ερωτηματολόγια δύο διπλωματικών εργασιών του ΕΑΠ, αφού επεξεργάσθηκαν και προσαρμόσθηκαν στις απαιτήσεις της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου και αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 12 Ιουνίου 2018 έως 11 Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Πάτρας. Το δείγμα της παρούσας έρευνας σχηματίσθηκε από εκατόν σαράντα (140) ενήλικες που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης – κατάρτισης του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) Πάτρας, στους οποίους στάλθηκε το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης και από τους οποίους απάντησαν οι εκατόν είκοσι (120). Τέλος, για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το SPSS. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα έρευνας, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι ενήλικες μπορεί να επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ιδίως αν λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα μας η οποία μπορεί να επηρεάζει αισθητά αυτούς τους λόγους. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι είναι ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην επιμόρφωση για τις νέες τεχνολογίες και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιμορφωθούν, καθώς το θεωρούν σημαντικό προσόν για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η εκπόνηση ερωτηματολογίου αποτέλεσε το βασικό εργαλείο της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα τόσο για τη λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας όσο και για τους ενήλικες επιμορφούμενους. Συμπεράσματα: Τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι, οι εκπαιδευόμενοι είναι θετικοί απέναντι στην επιμόρφωση για τις νέες τεχνολογίες και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιμορφωθούν, καθώς το θεωρούν σημαντικό προσόν για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αντιθέτως, οι υφιστάμενες γνώσεις τους πάνω στις Τ.Π.Ε. είναι μέτριες, ακόμα και στις εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής. Για το λόγο αυτό δεν βρέθηκε να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η μη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ενισχύει το γεγονός ότι τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα, υπερτερούν σε αυτά των σύγχρονων εποπτικών μέσων. Συνολικά όμως, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ενθαρρυντικά και φανερώνουν ότι η γνώση των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξή τους σε σημαντικό παράγοντα ως προς την επιμόρφωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων έχει πολλές προοπτικές βελτίωσης για το μέλλον. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εκπαίδευση ενηλίκων el
dc.subject Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών el
dc.title Κίνητρα συμμετοχής και εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων.Η γνώση των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξή τους σε σημαντικό παράγοντα ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου