Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία αρχείου εδαφικών δειγμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπαρούχας, Παντελής
dc.contributor.author Χρονοπούλου, Ιωάννα Φωτεινή
dc.date.accessioned 2019-02-07T09:20:09Z
dc.date.available 2019-02-07T09:20:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7419
dc.description.abstract Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, τόσο του κλίματος όσο και των χρήσεων γης, είναι ζωτικής σημασίας η αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους καθώς και η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση, την ποιότητα και την καταλληλότητα του εδάφους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιμοποιώντας μια αντικειμενική και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η ανάγκη επίτευξης του στόχου της παροχής εναρμονισμένων και ποιοτικών στατιστικών δεδομένων έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν αλλά εντατικοποιήθηκε την τελευταία κυρίως δεκαετία, ως προς το εύρος των διαθέσιμων στοιχείων, την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία δειγματοληψίας, την ταξινόμηση και την ακρίβειας υλοποίησης, καθοδηγούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα σχετικά με τη χρήση, την ποιότητα και την καταλληλότητα του εδάφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ποικίλων γεωργικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών έργων που συνδέονται με διάφορους τομείς πολιτικής. H Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης , Land Use and Cover Area frame Survey (LUCAS) που ξεκίνησε ως μια έρευνα της Eurostat περιλαμβάνει μια ενότητα παρακολούθησης του επιφανειακού εδάφους (Lucas Topsoil). Δείγματα επιφανειακού εδάφους συλλέγονται σε φυσικά και ημιφυσικά περιβάλλοντα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα δείγματα αυτά αναλύονται για φυσικές και χημικές παραμέτρους και για το DNA με τυποποιημένες μεθόδους. Με βάση το σύστημα Lucas και τις μεθοδολογίες του στηρίχτηκε η παρακάτω έρευνα και πτυχιακή για τη οποία λήφθηκαν υπόψη 292 εδαφικά δείγματα στα οποία έγιναν αναλύσεις διαφόρων θρεπτικών στοιχείων , βασικών ιδιοτήτων των εδαφών και της μηχανικής τους σύστασης . Στο πρώτό μέρος της εργασίας αναλύεται διεξοδικά το σύστημα Lucas και στο δεύτερο τα δεδομένα και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα για την υλοποίηση της παρούσης μελέτης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject ΄Εδαφος, Δειγματοληψία - Υλικά και Μεθόδοι - LUCAS Topsoil el
dc.title Δημιουργία αρχείου εδαφικών δειγμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου