Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση λειτουργικότητας και ισορροπίας σε άτομα με νωτιαία μυϊκή ατροφία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λαμπροπούλου, Σοφία
dc.contributor.author Πολύζου, Λαμπρινή Α.Μ. 2216
dc.contributor.author Σιώπης, Ελευθέριος Α.Μ. 2223
dc.date.accessioned 2019-11-18T08:31:30Z
dc.date.available 2019-11-18T08:31:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7951
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (ΝΜΑ), ανήκει στην μεγάλη οικογένεια των νευρομυϊκών παθήσεων και κληρονομείται συγκεκριμένο γονίδιο. Στα άτομα με ΝΜΑ κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της κινητικότητας τους. Στην Δυτική Ελλάδα μέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε οργανωμένο κέντρο για την αξιολόγηση τέτοιων ασθενών, ενώ κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικής κινητικότητας τέτοιων ασθενών, όπως η Κλίμακα Hammersmith (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded-HFMSE) και η κλίμακα Revised Upper Limb Module (RULM) δεν έχουν σταθμιστεί μέχρι τώρα στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των Ελλήνων ασθενών. Σκοπός: Ο σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τις λειτουργικές και κινητικές δυσκολίες των Ελλήνων ασθενών με ΝΜΑ στη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Επιμέρους στόχος της έρευνας είναι να σταθμίσει στην Ελληνική γλώσσα εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των λειτουργικών ελλειμμάτων των προαναφερθέντων ασθενών. Μεθοδολογία: Η καταγραφή των δυσλειτουργιών των ασθενών με ΝΜΑ έγινε με τη χρήση της λειτουργικής κλίμακας HFMSE ενώ η αξιολόγηση της κινητικότητας του άνω άκρου έγινε με τη κλίμακα RULM. Τέλος, η αξιολόγηση της λειτουργικής βάδισης των ασθενών θα γίνει με την δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών. Οι κλίμακες αυτές, λόγω απουσίας ελληνικής διασκευής, μεταφράστηκαν με βάση τα πέντε στάδια της διεθνής διαπολιτισμικής προσαρμογής με εμπρός-πίσω μετάφραση από 4 δίγλωσσους μεταφραστές. Αποτελέσματα: Στην μελέτη πήραν μέρος 1 άνδρας και 3 γυναίκες, ηλικίας 33±11 έτη από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΝΜΑ στη Δυτική Ελλάδα παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργική και κινητική ικανότητα. Πιο εντοπισμένη ήταν στα κάτω άκρα σε σχέση με τα άνω άκρα. Εξίσου, επηρεασμένη φάνηκε να είναι και η ισορροπιστική τους ικανότητα όπως επίσης και η ικανότητα βάδισης με μειωμένη αντοχή και αδυναμία ολοκλήρωσης της δοκιμασίας στους 3 από τους 4 ασθενείς. Σχετικά με τη διαπολιτισμική προσαρμογή των κλιμάκων HFMSE και RULM, οι ελληνικές εκδόσεις βρέθηκαν σαφείς και κατανοητές από φυσικοθεραπευτές κι ασθενείς. Επιπλέον τα αποτελέσματα του πιλοτικού ελέγχου έδειξαν τέλεια αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών και για τις δύο κλίμακες (HFSME ICC= 1, RULM ICC=1). Επίσης πολύ υψηλή βρέθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής για την κλίμακα HFMSE (α=.976) ενώ υψηλή ήταν και για την κλίμακα RULM (α=.736). Τέλος, η εγκυρότητα βρέθηκε να είναι υψηλή ανάμεσα στις δύο κλίμακες (CC= 0,632 αλλά και ανάμεσα στις κλίμακες σε σύγκριση με την δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών (6MWT) (CC=0,800, CC=0,949). Συζήτηση/Συμπεράσματα: Η μειωμένη λειτουργική και ισορροπιστική ικανότητα στους ασθενείς με ΝΜΑ στη Δυτική Ελλάδα φαίνεται να καταγράφεται με αξιοπιστία κι εγκυρότητα από τις κλίμακες HFMSE και RULM. Ωστόσο, η αξιολόγηση σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών θα συμβάλει στην περαιτέρω εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Νωτιαία μυϊκή ατροφία el
dc.subject Παθοφυσιολογία el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση el
dc.subject Spinal muscular atrophy el
dc.subject Hammersmith el
dc.subject Balance el
dc.subject Functional el
dc.subject Assessment el
dc.subject RULM el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Αξιολόγηση λειτουργικότητας και ισορροπίας σε άτομα με νωτιαία μυϊκή ατροφία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου