Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

H επαγγελματική εξουθένωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Γεωργοπούλου, Ελένη
dc.date.accessioned 2021-06-11T08:14:25Z
dc.date.available 2021-06-11T08:14:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9283
dc.description.abstract Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί φαινόμενο το οποίο απαντάται συχνά στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών. Οι πηγές εξουθένωσης είναι αρκετές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ενώ σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στη ψυχική υγεία και στην εργασία των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας μελετήθηκε η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση. Χρησιμοποιώντας την ποιοτική προσέγγιση ελήφθησαν συνεντεύξεις από 6 μόνιμους και 6 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στον Νομό Ηλείας. Καταγράφηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τις πηγές εξουθένωσης, τους τρόπους αντιμετώπισης της, πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις συνθήκες και το γενικότερο πλαίσιο εργασίας τους. Επίσης, πως έχουν επηρεαστεί οι εργασιακές συνθήκες από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του κορονοϊού. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση σε μικρότερο βαθμό από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά στις πηγές εξουθένωσης και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων, οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν σε μικρό βαθμό. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανέφεραν κάποιες παραπάνω πηγές εξουθένωσης καθώς και επιπτώσεις από την οικονομική κρίση. Οι τακτικές αντιμετώπισης που ακολουθούν τόσο οι μόνιμοι όσο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι στη πλειοψηφία τους ίδιες. Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό πρακτικών πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της απαλοιφής των πηγών της καθώς το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Επαγγελματική εξουθένωση el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.title H επαγγελματική εξουθένωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης el
dc.title.alternative Occupational burnout among regular and substitute Primary Teachers in Greece el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου