Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καφούσιας, Διονύσιος
dc.contributor.author Αρκουλής, Φραγκίσκος-Χριστόφορος
dc.contributor.author Κοτοπούλης, Παναγιώτης-Χρήστος
dc.date.accessioned 2022-03-29T07:57:34Z
dc.date.available 2022-03-29T07:57:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10158
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή του μοντέλου Z-score, όπως αυτό αναπτύχθηκε από τον E.I. Altman. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται το μοντέλο είναι εκείνος των γαλακτοκομικών προϊόντων. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή στην εταιρική αποτυχία. Ορίζονται έννοιες όπως η χρεοκοπία, η αποτυχία και η πτώχευση και διασαφηνίζονται οι διαφορές μεταξύ τους, καθώς επίσης και τα αίτια που οδηγούν σε κάθε μία από αυτές. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στις συνέπειες που φέρει η πτώχευση για μία επιχείρηση και στον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζονται διεξοδικά οι μέθοδοι πρόβλεψης χρεοκοπίας. Γίνεται αναφορά στα στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης και εξετάζονται οι παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι για την πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας. Κατόπιν αναπτύσσεται λεπτομερώς το μοντέλο του Beaver, το οποίο αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη του μοντέλου πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί στο κύριο κομμάτι της εργασίας. Στην συνέχεια, γίνεται περιγραφή του αρχικού μοντέλου του Altman, καθώς και των βασικών παραλλαγών του. Εξετάζονται σε βάθος οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, βιωσιμότητας και αποδοτικότητας με έμφαση στις επιπτώσεις που επιφέρουν οι μη αποδεκτές τιμές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα με αναφορά στις εταιρείες που κυριαρχούν σε εκείνον. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρμογή του μοντέλου του Altman σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα. Για τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις που ακολουθούν στο τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα R και δεδομένα που είναι δημοσιευμένα και προσβάσιμα σε όλους (οικονομικές καταστάσεις). Με βάση το αν η εταιρεία στο επιλεγμένο δείγμα είναι εισηγμένη ή μη στο ΧΑΑ εφαρμόζεται η κατάλληλη παραλλαγή του μοντέλου Z-score. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα οικονομικά γεγονότα που χαρακτήρισαν την κάθε εταρεία σε βάθος πενταετίας και πραγματοποιείται σύγκριση με το μοντέλο Z''-score. Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν, θεωρούνται όλες υγιείς και δεν απειλούνται άμεσα από πτώχευση. Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, μπορέσαμε να κρίνουμε κατά πόσο τα μοντέλα του Altman προβλέπουν σωστά την πορεία της κάθε επιχείρησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την πρόβλεψη της πτώχευσης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Στο παράρτημα βρίσκονται οι πηγές, καθώς επίσης και χαρακτηριστικό κομμάτι του κώδικα στην R που χρησιμοποιήθηκε για τα γραφήματα χρονολογικής σειράς που παρατέθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Πτώχευση Επιχειρήσεων el
dc.subject Χρεοκοπία Επιχειρήσεων el
dc.title Altman's Z-score: Μία εμπειρική εφαρμογή el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου