Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πως η κρίση έχει επηρεάσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.Τεκμηριώστε τρόπους για την βελτίωση αυτής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντεμίρης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Χρηστάκης, Ευάγγελος
dc.contributor.author Χροναίος, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2017-06-06T07:19:49Z
dc.date.available 2017-06-06T07:19:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5525
dc.description.abstract Στη σύγχρονη εποχή βιώνουμε μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές και αστάθεια, εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει από την οικονομική κρίση. Παρόλ’ αυτά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, υπάρχουν άτομα που λόγω της έλλειψης καλύτερης επιλογής εργασίας παίρνουν αποφάσεις να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά υπάρχουν και αυτοί για τους οποίους είναι μια ευκαιρία. Οι καινοτομικές δραστηριότητες συντελούν στη μεγαλύτερη ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού μιας επιχείρησης, αλλά και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία νέων αγορών. Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση δε μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την κατάσταση, αλλά οι επιχειρηματίες θα πρέπει να θέτουν κάποιους στόχους προκειμένου να ενισχυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να υπάρχει πρόσβαση σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης. Σκοπός της παρούσας παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επιχειρηματικότητας και πώς έχει επηρεαστεί από την κρίση, όπως επίσης να γίνουν κάποιες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας. Επίσης, αναφέρονται οι μορφές και ο ρόλος αυτής, καθώς και ο τρόπος που συνδέεται η επιχειρηματικότητα με το περιβάλλον της επιχείρησης. Στη συνέχεια καταγράφονται τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας, αλλά και πώς έχει σήμερα η επιχειρηματικότητα στην ελληνική πραγματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση και στη σύνδεση αυτής με την επιχειρηματικότητα. Αρχικά, δίνονται κάποιοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της «κρίσης», τα στάδια και οι φάσεις της. Επί πρόσθετα, αναλύεται η έννοια της οικονομικής κρίσης, αλλά και τα είδη των οικονομικών κρίσεων, καθώς και ο τρόπος που επηρεάζει η οικονομική κρίση τους επιχειρηματίες. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία μπορεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αναλύονται η έννοια της καινοτομίας, αλλά και τα είδη αυτής, τα μοντέλα καινοτομίας, τα οφέλη που απορρέουν από την καινοτομική δραστηριότητα και τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα της καινοτομίας. Οι τοπικές συνθήκες ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την ενθάρρυνση καινοτοµικής δραστηριότητας. Επίσης, η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την καινοτομία και την πληροφόρηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια μικρή αναφορά στους τρόπους που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση. Πρώτα, δίνεται έμφαση στο όραμα και στους στόχους που πρέπει να τεθούν για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έπειτα, θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος της. Αφού γίνει μία σύντομη θεωρητική αναφορά στα στοιχεία της έρευνας αγοράς και στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, ακολουθεί ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Κατόπιν, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από δείγμα 40 ερωτώμενων επιχειρηματιών με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Πως η κρίση έχει επηρεάσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.Τεκμηριώστε τρόπους για την βελτίωση αυτής el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου