Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση της κρίσης στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς της οικονομίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μαυριδάκης, Θεοφάνης
dc.contributor.author Αφάλης, Ανδρέας
dc.contributor.author Αναγνωστάκης, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2019-06-06T09:26:25Z
dc.date.available 2019-06-06T09:26:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7772
dc.description.abstract Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης που άσκησε η οικονομική κρίση, σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας, ενώ επιμέρους στόχοι αυτής ήταν οι εξής: (i) η μελέτη της κατάστασης της Ελληνικής οικονομίας, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, (ii) η διερεύνηση των μέτρων που συνέβαλλαν στην έξοδο της χώρας από την κρίση και (iii) η μελέτη της αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων. Για τους σκοπούς της εργασίας, πραγματοποιήθηκε συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων από έγκυρες πηγές, όπως άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και στατιστικά στοιχεία από βάσεις δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στην εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Ελληνική αγορά. Προέκυψε ότι η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την πλειοψηφία των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως τους τομείς ναυτιλίας, κατασκευών, δημόσιων υπηρεσιών και τον τραπεζικό τομέα, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας του τομέα τουρισμού. Περαιτέρω, οι συνέπειες της κρίσης ήταν ιδιαίτερα αρνητικές και σε κοινωνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να επιδεινώσουν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και να αυξήσουν τα περιστατικά κατάθλιψης και αυτοκτονιών. Τέλος, με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης προτείνεται: (i) ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για την τόνωση της ανάπτυξης, (ii) η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών καθώς και της ανοχής εκ μέρους της κυβέρνησης σε αυτά τα φαινόμενα και (iii) η επικέντρωση στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του κράτους, εξαλείφοντας την πολιτική διαφθορά και το κόστος που επιβάλλουν αυτές οι συνθήκες στην οικονομία και την κοινωνία.   ABSTRACT The primary aim of this study was the investigation of the impact of economic crisis on certain sectors of economic activity in Greece, while, further goals of the thesis included: (i) the study of the status of Greek economy, before and during the crisis, (ii) the exploration of the reforms that contributed to the country’s exit from the crisis and (iii) the study of the effectiveness of such reforms. For the purposes of the study, secondary data were collected from various sources, such as articles published on academic journals and statistics extracted from databases and then analyzed. The results of the analysis provided some really interesting findings, especially regarding the effects of crisis on the Greek market’s sectors of economic activity. It occurred that economic crisis affected negatively most sectors of economic activity, including the shipping sector, the construction sector, the public services and the banking sector. On the contrary, an increase of the tourism sector revenue was observed. Furthermore, economic crisis had a negative impact, in social terms, resulting into the worsening of the standard of living of the Greeks and the increase of incidents of depression and suicides. Finally, aiming at surpassing economic crisis, it is suggested: (i) the planning and the employment of policies towards the strengthening of economic growth, (ii) the effective handling of tax evasion and tax exemptions as well as the government’s tolerance of these phenomena and (iii) the focus on increasing productivity and state efficiency, eliminating the political corruption and the costs imposed by these conditions on the economy and society.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οικονομική κρίση - Ελλάδα el
dc.subject Οικονομία - Ελλάδα el
dc.title Η επίδραση της κρίσης στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς της οικονομίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου