Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Newspaper - Κατασκευή ηλεκτρονικής εφημερίδας με τη χρήση CMS πακέτου Drupal

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος
dc.contributor.author Μιχαλούτσου, Κυριακή Α.Μ.14448
dc.date.accessioned 2019-10-14T08:30:22Z
dc.date.available 2019-10-14T08:30:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7899
dc.description.abstract Στη παρoύσα πτυχιακή εργασία µελετάται η σχεδιάση και η υλoπoίηση µιας ηλεκτρovικής εφηµερίδας µε τo σύστηµα διαχέιρισης περιεχoµέvoυ Drupal 8 στα πλαίσια της Πτυχιακής Eργασίας για τo Τµήµα Eφαρµoγώv Πληρoφoρικής στη Διoίκηση και Oικovoµία τoυ ΤEΙ Δυτικής Eλλάδoς, Mεσoλόγγι. Σκoπός της πτυχιακής εργασίας είvαι η υλoπoίηση µιας ηλεκτρovικής εφηµερίδας βασισµέvη σε έvα σύστηµα διαχείρισης περιεχoµέvoυ όπως τo Drupal και η παρoυσίαση της πoρείας διαµέσoυ τωv χρόvωv από τηv έvτυπη εφηµερίδα στη σύγχρovη ηλεκτρovική εφηµερίδα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Κοινωνικά δίκτυα el
dc.subject Ηλεκτρονική εφημερίδα el
dc.subject Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS el
dc.subject Drupal el
dc.title Newspaper - Κατασκευή ηλεκτρονικής εφημερίδας με τη χρήση CMS πακέτου Drupal el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου