Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Στραβοσκούφης, Αθανάσιος
dc.contributor.author Γούναρης, Αργύριος Α.Μ. 15012
dc.contributor.author Πετσίνης, Άγγελος Α.Μ. 15147
dc.date.accessioned 2020-01-13T08:47:57Z
dc.date.available 2020-01-13T08:47:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8000
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Μορφές Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα» και έχει ως στόχο τη μελέτη των δομών αυτών σε δύο περιοχές της Ελλάδας, τη Ναύπακτο και τη Χαλκίδα. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η οργάνωση αυτών των δύο δομών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανταπόκριση του κοινού, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι της, προτάσεις αλλά και σκέψεις των συνεντευξιαζόμενων για τη λειτουργία των δομών και τέλος η συμβολή του κράτους. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η παρουσίαση των δομών. Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω. Το υλικό της έρευνας αποτελείται από έγκυρες ελληνικές κυρίως αλλά και ξένες πηγές. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κοινωνική αλληλεγγύη, στα τυπικά και άτυπα δίκτυά της, τους φορείς της τόσο αυτούς που σχετίζονται με το κράτος, όσο και του ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, αλλά και στις δράσεις των οργανώσεων για την προσφορά αλληλεγγύης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται στο ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και στο τι το προκάλεσε, ξεκινώντας από ορισμούς της οικονομικής κρίσης, μία μικρή αναφορά στο ιστορικό κομμάτι της, στα αίτια της κρίσης και σε συμπεράσματα που καταλήγουν ερευνητές γι’ αυτό το ζήτημα. Στο τρίτο κεφάλαιο εισερχόμαστε στη θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση της μίας από τις δύο δομές που μελετήσαμε. Πρόκειται για τα κοινωνικά φροντιστήρια, όπου παρουσιάζουμε τους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, στις υπηρεσίας που παρέχουν, τους ωφελούμενους των δομών αυτών, τη στελέχωση και την κοστολόγηση της δομής και δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια από τα κοινωνικά φροντιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα κοινωνικά παντοπωλεία. Πιο συγκεκριμένα, στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, στις υπηρεσίας που παρέχουν, στους ωφελούμενους των δομών αυτών, στις αρμοδιότητες των στελεχών και στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στη λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων. Τέλος, δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια από τα κοινωνικά παντοπωλεία που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, το είδος της έρευνας, τον πληθυσμό στον οποίο έγινε αναφορά, στο ερευνητικό εργαλείο, στην τεχνική συλλογής πληροφοριών και στην ανάλυση των δεδομένων. Το έκτο κεφάλαιο αφιερώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας. Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων τόσο από το κοινωνικό φροντιστήριο όσο και από το κοινωνικό παντοπωλείο. Τέλος, γίνεται αναφορά στη συζήτηση των αποτελεσμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Κοινωνική Αληλεγγύη el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Κοινωνικό παντοπωλείο el
dc.subject Κοινωνικό φροντηστήριο el
dc.title Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου