Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Η περίπτωση δύο ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παππάς, Γεώργιος
dc.contributor.author Πιπερίγκος, Αθανάσιος Α.Μ. 15525
dc.contributor.author Μπράβης, Παναγιώτης Α.Μ. 14681
dc.contributor.author Θεοφάνης, Λάμπρος Α.Μ. 15406
dc.date.accessioned 2016-09-21T11:30:45Z
dc.date.available 2016-09-21T11:30:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3252
dc.description.abstract Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί το βασικότερο εργαλείο άντλησης πληροφοριών για ένα πλήθος ατόμων, που οι αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν, άμεσα ή έμμεσα, το παρόν ή το μέλλον μιας επιχείρησης. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αφορούν τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας επιχείρησης, την ανταγωνιστικότητά της, τα παρόντα και τα μελλοντικά αποτελέσματά της και φυσικά την παρούσα και μελλοντική χρηματοοικονομική της κατάσταση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την χρηματοοικονομική κατάσταση των δύο σπουδαιότερων εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ένα από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους της Ελλάδας, αυτόν της ναυτιλίας. Οι υπό ανάλυση εταιρίες είναι η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης (ANEK LINES) και η Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. (MINOAN LINES)κατά την χρονική περίοδο 2010-2014. Η διαχρονική μελέτη της χρηματοοικονομικής κατάστασης των ανωτέρω εταιριών είναι σημαντική γιατί πληροφορεί τόσο για την χρηματοοικονομική θέση αυτών όσο και για μελλοντική κατάσταση του κλάδου. Οι ανάλυση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο εταιριών έγινε με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. Οι πλευρές της εταιρίας που κυρίως ερευνήθηκαν είναι της ρευστότητας, της κυκλοφοριακής ταχύτητας, της δανειακής επιβάρυνσης και της αποδοτικότητας. Τα δεδομένα της ανάλυσης αξιολογήθηκαν τόσο διαχρονικά για κάθε μια από τις επιχειρήσεις ξεχωριστά όσο και συγκριτικά. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το 1ο Κεφάλαιο αποτελείται από την βιβλιογραφική επισκόπηση, στην οποία γίνεται αναφορά στις έννοιες, στους στόχους της ανάλυσης, στην μέθοδο της συγκριτικής ανάλυσης, στους αριθμοδείκτες της ρευστότητας, της κυκλοφοριακής ταχύτητας, της δανειακής επιβάρυνσης και της αποδοτικότητας. Το 2ο Κεφάλαιο αποτελείται από την περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθεί και από την παράθεση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που θα εξεταστούν σε μια συμπτυγμένη-προσαρμοσμένη μορφή που θα είναι χρήσιμη για την ανάλυση. Το 3ο Κεφάλαιο αποτελείται από είναι το κυρίως μέρος της εργασίας και αφορά στην παρουσία ση της ανάλυσης. Κατ΄ αρχήν γίνεται η χρήση της μεθόδου των καταστάσεων κοινού μεγέθους, που όπως αναφέρεται συνιστούν στην ουσία τους αριθμοδείκτες. Κατόπιν γίνεται η ανάλυση και παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, οι αριθμοδείκτες ανάπτυξης, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας και κάποιοι αριθμοδείκτες που σχετίζονται με την χρηματιστηριακή αγορά. Στο κεφάλαιο αυτό πέρα από την διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών κάθε επιχείρησης επιχειρείται και μια συγκριτική ανάλυση των δύο εταιρειών. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στην παρουσία των συμπερασμάτων της ανάλυσης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων el
dc.subject Ναυτιλιακές επιχειρήσεις el
dc.subject ANEK LINES el
dc.subject MINOAN LINES el
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Η περίπτωση δύο ναυτιλιακών επιχειρήσεων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου