Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η άμεση και η έμμεση μέθοδος παρουσίασης των ταμειακών ροών . Οι απόψεις των λογιστών και ορκωτών ελεγκτών στην Ελλάδα.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σμαράιδος, Βασίλειος
dc.contributor.author Παρασκευοπούλου, Αθανασία Α. Μ. 16239
dc.contributor.author Σπηλιωτοπούλου, Αθανασία Α.Μ. 16503
dc.date.accessioned 2018-06-25T09:53:05Z
dc.date.available 2018-06-25T09:53:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6663
dc.description.abstract Το παρόν τεύχος αποτελεί την πτυχιακή εργασία, που εκπονήθηκε στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και αναφέρεται στην άμεση και έμμεση μέθοδο παρουσίασης των ταμειακών ροών σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» και τις νέες δυνατότητες που προσφέρει. Με το ΔΛΠ7 αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση και ανάλυσή τους ,καθώς δεν χρειάζονται τεχνικές γνώσεις. Αρχικά, στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την ιστορική τους εξέλιξη. Έπειτα, στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι Ταμειακές Ροές (ΔΛΠ 7) και πως αυτές εφαρμόζονται. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3, αναφερόμαστε αναλυτικότερα στην άμεση και την έμμεση μέθοδο παρουσίασης των Ταμειακών Ροών και στις διαφορές μεταξύ αυτών, μέσω παραδειγμάτων. Επίσης, διακρίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήσαμε και παρατίθεται ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των απόψεων των λογιστών και ελεγκτών στην Ελλάδα για την άμεση και την έμμεση μέθοδο παρουσίασης των Ταμειακών Ροών. Τέλος, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε και παρατίθενται προσωπικές προτάσεις βασιζόμενες σε αυτήν. Στις τελευταίες σελίδες της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση.ABSTRACT The present issue constitutes a bachelor thesis, drafted in the Department of Finance and Accounting of the Technological Educational Institute of Western Greece. It refers to direct and indirect methods of presenting cash flows in accordance with the International Accounting Standards (IAS) 7 "Statement of Cash Flows" and the new possibilities that they offer. IAS 7 modifies the method of presenting financial statements and makes it easier to understand and analyze, as they do not require technical expertise. Initially, chapter 1 refers to International Accounting Standards and their historical evolution. Following that, Chapter 2 analyzes the Cash Flows (IAS 7) and how they are applied. Then, in Chapter 3, we refer to the direct and indirect methods of presenting Cash Flows and the differences between them using seminal examples and providing the advantages and disadvantages of each method. In Chapter 4, a questionnaire is provided for investigating the opinions of accountants and auditors in Greece on the direct and indirect method of presenting cash flows. Finally, in Chapter 5, we draw conclusions from the research we have carried out and give personal suggestions based on these conclusions. The last pages present the bibliography used in the elaboration. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject International Accounting Standards el
dc.subject Ταμειακές Ροές - Επιχειρήσεις - Ελλάδα el
dc.subject Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης el
dc.subject Cash Flows - Businesses - Greece el
dc.title Η άμεση και η έμμεση μέθοδος παρουσίασης των ταμειακών ροών . Οι απόψεις των λογιστών και ορκωτών ελεγκτών στην Ελλάδα. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου