Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τα Hedge Funds και ο ρόλος τους στην ελληνική κρίση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καμπούρη, Μαρία
dc.contributor.author Μετεμέτης, Παναγιώτης Α.Μ.16178
dc.date.accessioned 2020-01-13T11:42:53Z
dc.date.available 2020-01-13T11:42:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8001
dc.description.abstract Στη συγκεκριμένη εργασία, ενεργούμε με στόχο να συνοψίσουμε μια επισκόπηση της ακαδημαϊκής έρευνας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμοιβές απόδοσης και διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν παρουσιάστηκαν σημαντικά ζητήματα στρέβλωσης κινήτρων, όπως είναι για παράδειγμα ο ηθικός κίνδυνος. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα hedge funds στην ελληνική αλλά και στη διεθνή οικονομία, παλαιότερα αλλά και στη σημερινή εποχή, ενώ παράλληλα να παρουσιάσουμε και τον ρόλο που έπαιξαν στη δημιουργία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ύφεσης. Για να γίνει αυτό, θα υλοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που θα εστιάζει σε διεθνή, ελληνική αλλά και διαδικτυακή βιβλιογραφία, έτσι ώστε με το πέρας της εν λόγω εργασίας να είμαστε σε θέση να αντλήσουμε τα βέλτιστα επιθυμητά συμπεράσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή της συγκεκριμένης εργασίας, είναι σημαντικό να τονιστεί πως χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε κάποια βασικά στοιχεία των αντισταθμιστικών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου (hedge funds), όπως είναι για παράδειγμα η ιστορική τους διαδρομή, μερικές βασικές έννοιες που χρησιμεύουν στα εν λόγω κεφάλαια, τα κυριότερα γνωρίσματα αυτών των κεφαλαίων, τα βασικότερα μέσα και τις κυριότερες κατηγορίες τους, τις στρατηγικές που αναπτύσσουν καθώς επίσης και τις διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε αυτά τα κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας θα αναφερθούμε στην επικινδυνότητα αυτών των κεφαλαίων. Αρχικά θα μελετήσουμε τις αποδόσεις αυτών των κεφαλαίων, τη διαχείριση κινδύνου που περιέχεται σε αυτά τα κεφάλαια, τον συστημικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας, τη μόχλευση και τέλος τις κυριότερες πηγές απόδοσης κινδύνου και τους κινδύνους που υφίστανται για τους επενδυτές. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της εργασίας θα αφορά, όμως, τα δυο τελευταία κεφάλαια όπου στο 3ο θα γίνει λόγος για τον ρόλο που έχουν παίξει τα συγκεκριμένα κεφάλαια στη δημιουργία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ύφεσης (θα γίνει αναφορά στο ξεκίνημα, στα αίτια, στην ευθύνη των εποπτικών αρχών, στον ρόλο των συγκεκριμένων κεφαλαίων στην κρίση και στις τάσεις τους) ενώ στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν στη σημερινή εποχή, δηλαδή μετά από σχεδόν 10 χρόνια οικονομικής ύφεσης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Παγκόσμια οικονομική κρίση el
dc.subject Αμοιβαία κεφάλαια el
dc.subject Κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου el
dc.title Τα Hedge Funds και ο ρόλος τους στην ελληνική κρίση el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου